کتاب آگوست

اثر روبم فونسکا از انتشارات نگاه - مترجم: زهرا رهبانی-ادبیات دهه 1990

جمعی از ارتشيان در پی كودتای نظامی ۱۹۳۰ كنترل برزيل را به دست گرفتند و ژوتوليو دورنيس وارگاس را به عنوان رئيس جمهور موقت برگزيدند. تغيير حكومت سبب سقوط اليگارشی و افزايش طبقه‌ی متوسط شهری شد. حكومت وارگاس شكل‌های مختلف اداره‌‌ی كشور را تجربه كرد. در طول ۱۹۳۴ - ۱۳۹۰ دولت‌هايی روی كار آمدند كه به رشد فزاينده‌‌ی صنعتی و پيشرفت گسترده‌ی جامعه كمك كردند. اما در طول اين مدت ژوتوليو دورنيس وارگاس همچنان رئيس جمهور موقت باقی ماند. كودتاگران ضمن الغای قانون اساسی ۱۸۹۱، قوانين جديدی را جايگزين نمودند كه خالی از اشكال نبود و دست گروهی خودكامه را برای چپاول اموال كشور باز می‌گذاشت. اين امر در ۱۹۳۲ به اعتراض پايتخت‌نشينانی انجاميد كه خواهان اجرای قانون اساسی پيشين بودند. در اين دوره نيز باز وارگاس، اما اين باز به گونه‌ای دموكراتيك، به رياست جمهوری رسيد. وی در اين برهه از زمان، يعنی ۱۹۵۴ - ۱۹۵۰، زمام امور را به دست گرفت، هر چند در ۱۹۵۴ به زندگی خود خاتمه داد. از آن پس برای چند سال حكومتی مردمی روی كارآمد كه دست به اصلاحات اجتماعی گسترده‌ای زد، آن‌چه به يقين با منافع اليگارشی سنتی و سازمان سيا منافات داشت و سبب سقوط حكومت مردمی برزيل شد. سرانجام، در ۱۹۶۴، در پی كودتايی، يك ديكتاتوری ديگر جايگزين حكومت وقت شد، نظامی كه سركوب همه‌ی منتقدان، مخالفان و افزايش رعب و افزايش رعب و وحشت در سطح جامعه را سرلوحه كار خود قرار داد؛


خرید کتاب آگوست
جستجوی کتاب آگوست در گودریدز

معرفی کتاب آگوست از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آگوست


 کتاب پشتوانه های زندگی
 کتاب اومانیسم
 کتاب بدنسازی به روش بروس لی
 کتاب من غمگینم
 کتاب فسیل های اسرارآمیز
 کتاب آزمایش های مغز شگفت انگیز