کتاب باج گیری عاطفی

اثر سوزان فوروارد از انتشارات پیکان - مترجم: منیژه شیخ جوادی-ادبیات دهه 1990

http://en.wikipedia.org/wiki/Emotiona...

Emotional blackmail is a term used to cover a central form of psychological manipulation - "the use of a system of threats and punishment on a person by someone close to them in an attempt to control their behavior".[1] "Emotional blackmail... typically involves two people who have established a close personal or intimate relationship (mother and daughter, husband and wife, sister and sister, two close friends)."[2] When subjected to emotional blackmail, "we become the others emotional hostage". As Jean Baudrillard puts it: "If you dont give me that, you will be responsible for my breakdown".[3]


خرید کتاب باج گیری عاطفی
جستجوی کتاب باج گیری عاطفی در گودریدز

معرفی کتاب باج گیری عاطفی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب باج گیری عاطفی


 کتاب نامه های پر تب و تاب
 کتاب ناخدا برای ناهار رفته و ملوانان کشتی را تسخیر کرده اند
 کتاب آیا تو آن گمشده ام هستی
 کتاب دنیای سوفی
 کتاب تئاتر قانونگذار
 کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه