کتاب قربانیان وظیفه

اثر اوژن یونسکو از انتشارات ترانه - مترجم: علی باش-ادبیات دهه 1990

In a house on an island a very old couple pass their time with private games and half-remembered stories. With brilliant eccentricity, Ionescos tragic farce combines a comic portrait of human folly with a magical experiment in theatrical possibilities.


خرید کتاب قربانیان وظیفه
جستجوی کتاب قربانیان وظیفه در گودریدز

معرفی کتاب قربانیان وظیفه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قربانیان وظیفه


 کتاب آواز بی ساز
 کتاب زیر پوست من
 کتاب زنانی که با گرگ ها می دوند
 کتاب مدرسه کیفی
 کتاب نامو دختر آفریقا
 کتاب غرب غم زده