کتاب نظریه های شخصیت

اثر جس فیست از انتشارات روان - مترجم: یحیی سید محمدی-ادبیات دهه 1990

This trusted text centers on the premise that personality theories are a reflection of the unique cultural background, family experiences, personalities, and professional training of their originators. The book begins by acquainting students with the meaning of personality and providing them with a solid foundation for understanding the nature of theory, as well as its crucial contributions to science. The chapters that follow present twenty-three major theories: coverage of each theory also encompasses a biographical sketch of each theorist, related research, and applications to real life. The new edition includes greater coverage of the Big Five theory, a new organization, and updated research throughout.


خرید کتاب نظریه های شخصیت
جستجوی کتاب نظریه های شخصیت در گودریدز

معرفی کتاب نظریه های شخصیت از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نظریه های شخصیت


 کتاب مانی پیامبر باغ های اشراق
 کتاب ماناموکی: افسانه ای از یک سرزمین آرمانی
 کتاب چهار میثاق
 کتاب راه گرسنگان
 کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه
 کتاب اعترافات یک کتاب خوان معمولی